หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
Adobe Acrobat Document แนวทาง-ว12-ผู้บริหารการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 859.04 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.43 KB
Adobe Acrobat Document การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.76 KB