การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.53 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.21 KB
Adobe Acrobat Document การมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1018.34 KB