ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๓๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ประวัติโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียน  ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ โดยพระครูสุทธิพิบูลย์ เจ้าอาวาสวัดควนเกยได้มอบที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด มีเนื้อที่ ๔๒ ไร่  ๒ งาน  ๕๘ ตารางวา ให้กรมสามัญศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียนและได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๙๐ คน มีครูอาจารย์ ๕ คน นักการ- ภารโรง ๑ คน มีอาคารชั่วคราว  ๔ หลัง บ้านพักครู ๒ หลัง
     ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนได้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนภาษา-สังคม
     ปีการศึกษา ๒๕๓๒ โรงเรียนได้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และเปิดสอนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     ปีการศึกษา ๒๕๓๔  โรงเรียนได้เปิดโรงเรียนสาขา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คือโรงเรียนตระพังพิทยาคมซึ่งขณะนี้ตั้งอยู่ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาโรงเรียนได้งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน ๒๑ ๖ค โรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และห้องน้ำห้องส้วม