กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร วิคบำเพิง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางชาลิณี นวลจันทร์
ครูอัตราจ้าง