กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร วิคบำเพิง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ ธราพร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0