กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกาญจนา ช่วยคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมร สินทวี
ครู คศ.3

นางจรรยา คุ้มไพรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุทธิรา เหมทานท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0