กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกาญจนา ช่วยคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสมร สินทวี
ครู คศ.3

นางสุทธิรา เหมทานท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4