กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุทธิรา เหมทานท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4