คณะผู้บริหาร

นางบังอร แป้นคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมร สินทวี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางผานิต ษรเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวราวิทย์ เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป