คณะผู้บริหาร

นางบังอร แป้นคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมร สินทวี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางผานิต ษรเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางกาญจนา ช่วยคง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป