กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2