กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคำคม ชาลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5