กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชนิดา ยีสมัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2