กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนิดา ยีสมัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ