กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนิดา ยีสมัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1