กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผานิต ษรเดช
ครู คศ.2

นางนันท์นภัส ประสิทธิ์ชัยชาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1