กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผานิต ษรเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนันท์นภัส ประสิทธิ์ชัยชาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2