กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอาคม คมวินัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผานิต ษรเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1