กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณิชากร เส้งสุย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรอุมา เกื้อกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4