กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลพรรณ บุญแสวง
ครูผู้ช่วย

นายโสภณวิชญ์ จันทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง