กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาณี พรหมราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรอุมา เกื้อกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6