สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2564
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564
       นางบังอร แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนและจัดระเบียบห้องเรียนใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้การจัดการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       ในการนี้โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายไชยอุดร ษรเดช ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินการตรวจสภาพและซ่อมคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและเปลี่ยนสาย HDMI ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากร ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 63 ครั้ง