สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
    นางบังอร แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มอบเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ที่ผ่านการคัดกรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 9 ครั้ง