สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564
          โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On-Hand, On-Demand และ On-Air ตามบริบทของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 1-11 มิุนายน 2564 โดยครูประจำวิชาสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันให้กลุ่มบริหารวิชาการทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 60 ครั้ง